پلمپ دفاتر

پلمپ دفاتر

پلمپ دفاتر

پلمپ دفاتر تجارتی

هر تاجر باستثنای كسبه جزء مكلف است دفاتر ذیل كه شامل 1- دفتر روزنامه. 2- دفتر كل. 3- دفتر دارائی پلمپ نماید.

دفتر روزنامه

دفتر روزنامه دفتری است كه اجر همه روزه مطالبات و دیون و داد و ستد تجارتی خود و بطور كلی جمیع واردات و صادرات تجارتی به هر اسم و رسمی كه باشد در آن دفتر ثبت نماید.

دفتر كل

دفتر کل دفتری است كه تاجر باید كلیه معاملات را لااقل هفته ای یكمرتبه از دفتر روزنامه استخراج و انواع مختلفه آن را تشخیص و جدا كرده و هر نوعی را در صفحه مخصوص در آن دفتر بطور خلاصه ثبت كند.

دفتر دارائی

دفتر دارائی دفتری است كه تاجر باید هر سال صورت جامعی از كلیه دارائی منقول و غیر منقول و دیون و مطالبات سال گذشته را به ریز ترتیب داده ودر دفتر ثبت و امضاء نماید.
هر شركت یا مؤسسه ای که در ادارات ثبت به ثبت می رسد مكلف است اقدام به گرفتن دفتر پلمپ شده نماید.(طبق ماده 6 قانون دفاتر تجارتی)
كلیه بانكها برای عملیات سالیانه خود دفتر روزنامه و كل و دارایی در یافت می كنند باید به ترتیب تاریخ در صفحات كلیه صادرات و واردات نوشته شود. تراشیدن و حك كردن و همچنین جای سفید گذاشتن و یا بین سطور نوشتن ممنوع است و باید تمام آن دفاتر پس از ختم هر سالی لااقل تا 10 سال نگهداری می شود.
بر طبق ماده 13 قانون دفاتر تجارتی ارباب رجوعی كه جهت پلمپ دفاتر قانونی خود به ادارات ثبت مراجعه می كند، باید اول ورقه اظهار نامه پلمپ دفتر تجارتی كه در قسمت فروش اوراق بهادار هست با ذكر این كه تعداد دفاتر چند جلد هست تهیه كند. ورقه اظهار نامه را باید مدیر شركت یا مؤسسه یا بازرگان شخصاً تكمیل و ممهور به مهر شركت با قید شماره ثبت شركت یا مؤسسه در ورقه منعكس شود مگر شركت یا مؤسسه كه هنوز مهر تهیه نكرده است این است كه همه شركتها بمجرد به ثبت رساندن شركت یا مؤسسه خویش اقدام به پلمپ دفاتر می كند ولی شماره ثبت حتماً باید در ورقه ظاهار نامه پلمپ دفتر حتماً منعكس شود و همچنین باید كلیه مشخصات مدیر عامل شركت یا بازرگان و آدرس شركت یا محل تجارت بازرگان در ورقه نوشته شود. اگر مراجعه كننده نماینده یا بازرگان باشد باید در پائین ورقه مشخصات كامل وی ذكر شود و كارت شناسائی هم همراه داشته باشد.

مراجعه كننده كه دفتر را تهیه و قیطان كشی كرده و اوراق مربوط كه همان اظهارنامه پلمپ دفاتر تجارتی است تكمیل نموده و به اداره ثبت شركتها و مؤسسات غیر تجارتی قسمت پلمپ دفاترتجارتی مراجعه می كند.

الف- دفاتر را به متصدی مر بوطه تحویل می دهد كه این دفاتر باید دارای نمره ترتیبی و قیطان كشیده باشد.

ب- متصدی مر بوطه اظهار نامه پلمپ دفاتر را كه تكمیل شده و به امضاء و مهر شركت ممهور گردیده از آورنده تحویل و تعداد صفحات دفتر روزنامه و كل دارائی را در آن می نویسد و اگر تعداد دفاتر زیادتر از كل و 1 روزنامه باشد حتماً با حرف درشت در بالای ورقه اظهار نامه نوشته می شود شماره آخرین صفحه هر دفتر بطور مثال 100 جلد دفتر روزنامه 199 صفحه و یكصد جلد دفتر كل 200 صفحه دوبل و یا اگر تمام صفحات شماره گذاری نشده باشد بدین طریق نوشته می شود یكصد جلد دفتر روزنامه دوبل 3 نیم برگی و بعد دفتر را ارباب رجوع به قسمت حسابدا ری برده كه آنجا از روی نوشته ای كه در بالای ورقه است و تعداد دفاتر و صفحات دفاتر منعكس شده حسابدار فیش را می نویسد و به آورنده می دهد كه بانك ملی ( نزدیكترین شعبه) بپردازد و فیش مر بوطه را تحویل حسابدار بدهد و اظهار نامه پلمپ دفتر كه مهر حسابداری را با قید تاریخ و پول پرداخت شده در آن نوشته شده به متقاضی می دهد دو نسخه فیش بانكی هم یك نسخه نزد حسابدار نگهداری می شود و نسخه دیگر به مراجعه كننده تحویل می شود. حال ارباب رجوع دفاترش كامل بوده و اظهار نامه پلمپ دفاتر تجارتی را تكمیل كرده و حق الثبت آن را پرداخته به متصدی مر بوطه برای پلمپ دفاترش مراجعه می كند. متصدی مكلف است صفحات دفتر را شمرده در صفحه اول و آخر هر دفتر مجموع عدد صفحات آ؛ن را با ذكر نام صاحب دفتر در دو طرف قیطان با مهر سربی كه سازمان اسناد و املاك برای این مقصود تهیه كرده و یك طرف سرب شكن اسم اداره ثبت حك شده منگنه كند (بر طبق ماده 12 قانون تجارتی) و باید توجه شود قیطان دفتر به اندازه كافی دوام داشته باشد كه باعث ناراحتی بعدی مراجعه كننده نشود. آخرین مرحله اقدام برای امضاء دفاتر نزد مسئول پلمپ دفاتر آورده می شود . شخص مسئول موظف است دقت زیادی در اینكه اولاً ورقه اظهار نامه صحیح تكمیل شده باشد، تمام دفاتر با خط خوانا (اسم- شماره دفتر- تاریخ روز) نوشته شده باشد. از همه مهمتر دفاتر می باید سفید باشد و وقتیكه از همه لحاظ كنترل نمود با قید تاریخ كه هم با حروف و هم با اعداد باشد امضاء كند.

پلمپ دفاتر مالیاتی توسط موسسه حقوقی ارشا دادگران ونداد

پلمپ دفاتر مالیاتی توسط موسسه حقوقی ارشا دادگران ونداد

پلمپ دفاتر چیست ؟

قبل از هر چیزی لازم است بدانیم همه ی شرکت ‎ها‎ و موسسات و سازمان هایی که توسط اداره ثبت شرکتها ثبت شده اند، مشمول قوانین مالیات می ‎باشند و موظفند دفاتر قانونی خود را برای تحریر تمام فعالیتهای مالی از سازمان امور مالیاتی تحویل بگیرند. این دفاتر كه به دفاتر قانونی معروف هستند جهت مشخص کردن فعالیت های مالی سالیانه شرکت مورد استفاده قرار می گیرند. با توجه به دستور العمل ها و آئین نامه ی تحریر دفاتر قانونی شركتها موظف می باشند تمامی عملیات مالی خود را به ترتیب به صورت خوانا و بدون خط خوردگی و تراشیده شدن و لاک گیری در این دفاتر بنویسند و زمانی كه به انتهای سال مالی می رسند و می خواهند اظهار نامه مالیاتی را تحویل دهند باید این دفاتر پلمپ شده را هم جهت استناد به دارایی تحویل دهند.

تمام شرکت ها موظف به دریافت دفاتر مالی خود هستند حتی شرکت هایی که فعالیت ندارند نیز ملزم به دریافت دفاتر قانونی هستند و در پایان سال مالی باید دفاتر پلمپ شده خود را به صورت خالی به اداره دارایی تحویل دهند.

چرا باید پلمپ دفاتر انجام گیرد؟

پلمپ دفاتر امری الزامیست زیرا جزو قوانین بوده و در صورت عدم انجام آن جریمه مالیاتی در پی دارد. که این جریمه مالیاتی عبارتست از عدم صدور صورتحساب ، عدم درج شماره اقتصادی ، استفاده از شماره اقتصادی خود برای دیگران یا برعکس ، مسئولیت تضامنی به علاوه ۱۰ درصد مبلغ مورد معامله که بدون رعایت ضوابط این ماده صورت گرفته باشد.

چنانچه می خواهید از مدارک لازم برای اخذ پلمپ دفاتر آگاه شوید در ادامه متن با ما در موسسه حقوقی ارشا دادگران ونداد همراه باشید.

 

*نکته مهم *

در نظر داشته باشید عدم تهیه دفاتر قبل از شروع سال مالی (معمولا همان سال شمسی) منجر به تعلق مالیات علی الراس و جریمه های سنگین مالیاتی خواهد شد.

انجام مراحل قانونی و اخذ دفاتر پلمپ

از آنجایی که اعتبار و سندیت دفاتر پلمپ تجاری بسیار مهم است بنابراین برای تهیه آن‌ها مقررات خاصی وجود دارد. به نحوی که باید مطابق قانون، دفاتر پلمپ روزنامه و کل قبل از ثبت هرگونه معاملات از طرف نماینده اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری شماره‌گذاری و امضاء و پلمپ گردد.

درخواست پلمب دفاتر قانونی بصورت اینترنتی می‌باشد و کارشناسان موسسه حقوقی ارشا دادگران ونداد خدمات مراحل پلمپ دفاتر قانونی را به کارفرمایان ارائه می‌کنند.

مدارک لازم برای پلمپ دفاتر

مدارک لازم برای پلمپ دفاتر

مدارک لازم برای پلمپ دفاتر

  • مدارک مورد نیاز جهت  اخذ پلمپ دفاتر ( اشخاص حقوقی( :

1 . اصل اظهارنامه پلمپ دفاتر مهر و امضاء شده دریافتی از اینترنت

2 . کپی شناسنامه و کارت ملی مدیرعامل

3 . کپی روزنامه تاسیس شرکت

4 . کپی روزنامه آخرین تغییرات شرکت ( درصورت وجود تعییرات )

5 . مهر شرکت

  • مدارک مورد نیاز جهت  اخذ پلمپ دفاتر ( اشخاص حقیقی( :

1 . اصل اظهارنامه پلمپ دفاتر مهر و امضاء شده دریافتی از اینترنت

2 . کپی شناسنامه و کارت ملی متقاضی پلمپ دفاتر

3 . کپی پروانه کسب و یا مجوز فعالیت کسبی

پلمپ دفاتر قانونی چقدر زمان می‌برد؟

پلمپ دفاتر مالیاتی توسط موسسه حقوقی ارشا دادگران ونداد یک روزه انجام می‌شود و حدود یک ماه زمان می‌برد تا توسط اداره پست به دست موکل برسد.

 

⚖️ مؤسسه حقوقی اَرشا دادگران ونداد ⚖️

کافیست با کارشناسان و مشاورین خبره ما تماس حاصل فرمایید تا علاوه بر دریافت مشاوره در این زمینه ، از سایر خدمات مؤسسه حقوقی ارشا دادگران ونداد بهره مند شوید .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *